Provozní řád

1. Každý pěstitel požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku
2. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ podle občanského průkazu.
3. Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
4. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
5. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
6. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivňovat jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvést ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.
7. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.
8. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici.
9. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vyplacena, po srážce poplatků za pálení, za kvas náhrada ve výši platné ceny příslušného druhu ovoce nestandardní jakosti. Stejně se postupuje u pálenky, kterou si pěstitel neodebral, ačkoliv zaplatil daň a poplatek za pálení. Skutečně zaplacená částka se sníží o uvedené náklady.
10. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno.
11. Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.
12. Dle §4, odst. 5 zákona č.61/1997 Sb., nesmí pěstitel pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
13. Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku nádoby.
14. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.
15. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
16. Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem pěstitelské pálenice.
17. Výpalky jsou majetkem pěstitelů a pěstitel je povinen je odvézt na svůj náklad, jinak mu budou účtovány náklady na jejich odvoz a likvidaci.
18. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad a potvrzení na formuláři OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ, opatřenými běžným pořadovým číslem, razítkem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě pěstitelských destilátů.